O čom je náš príbeh?


O projekte

Partizanfilm a OZ TVORenie v spolupráci s RTVS reagujú na krízu percepcie a svet nasiaknutý dezinformáciami vytváraním pútavého audiovizuálneho obsahu, ktorý prináša hmatateľnú skúsenosti pre tzv. žiacke hliadky. Ich sprievodcami sú vedkyne, aktivisti či pamätníci, ktorí približujú pestrú škálu javov v jednotlivých úsekoch v rámci povodia riek. Žiaci tak majú možnosť vyskúšať si vedeckú prácu (nielen) v teréne, inšpirovať sa zaujímavými občianskymi iniciatívami, príbehmi pamätníkov či stretnúť  tvorivých ľudí. Tým podporujeme ich vnímavosť, empatiu k sebe navzájom, k okoliu i k dejom vôkol.
Súčasťou jednotlivých dielov televízneho seriálu sú metodické listy, ktoré rozširujú možnosti pri výučbe v školách a zároveň podnecujú k hravému a aktívnemu využívaniu lokálneho obsahu.

Prečo?
Zaujímame sa o to, akou formou sa nová generácia vzdeláva a aké podmienky majú a mali by mať tí a tie, ktoré im tieto vedomosti podávajú. Lebo aj my všetci sme súčasťou toho, ako sa tento príbeh vzdelávania ďalej rozvodní.

Pre koho je určený Príbeh rieky?

  • Učiteľov a učiteľky
  • Žiakov a žiačky
  • Rodinných príslušníkov a všetkých, ktorých zaujíma prepojenosť nášho konania a javov v prírode
  • Ľudí z neformálneho vzdelávacieho prostredia

Naším cieľom je:

  • Pomôcť učiteľom a učiteľkám s časťou prípravy na hodinu.
  • Rozšíriť ich možnosti pri výučbe, a to aj s využívaním lokálneho obsahu.
  • Priniesť žiakom a žiačkám inú, pútavú formu vzdelávania a možnosť stotožniť sa s členmi a členkami 3- člennej žiackej posádky.
  • Podporiť vzájomnú spoluprácu a solidaritu - hliadky riešia problémy, robia experimenty i merania, a pritom všetkom spolupracujú.
  • Popularizovať vedecký naratív, občiansky aktivizmus a podporiť zvedavosť u mladých ľudí.

O nás

Príbeh rieky je reakciou na to, ako málo sa nielen v čase krízy verí vedecky podloženým faktom. Bol to pokus priniesť do školy vedecký a racionálnejší typ rozmýšľania a zamyslieť sa nad etikou ekológie. Presunuli sme sa teda z rigidného prostredia škôl do exteriérov a povodia slovenských riek, prizvali odborníkov a pokúsili sa vysvetliť komplexitu sveta žiakom aj prostredníctvom ich vlastnej empirickej skúsenosti a aktívneho dobrodružstva.

Autorom námetu je filmár Palo Pekarčík, ktorý ako otec citlivo vnímal, že vzdelávací systém nekladie pri spôsobe výučby dostatočný dôraz na vzájomnú prepojiteľnosť. Počas dištančnej výučby pozoroval jednotlivé témy ako ostrovy bez spájajúceho mosta, ktoré sa snažili aspoň trochu spájať kreatívni pedagógovia. Avšak na nich to nemôže stáť.

Prečo neskúsiť záživnou, praktickou formou nechať žiakov byť sprievodcami, ktorí sa zhovárajú s vedkyňami, aktivistami, pamätníkmi - to všetko v bezprostrednej blízkosti ich domova? A okrem formy dokumentu vytvoriť aj pomôcku pre školy, učiteľov a rôzne typy vzdelávacích prostredí. Podporiť všímavosť, empatiu voči sebe navzájom, voči okoliu a voči dejom okolo nás, a ukázať, akým spôsobom naša činnosť ovplyvňuje svet.

Príbeh rieky pripravuje partizanfilm a OZ TVORenie s ľuďmi z univerzitného, vedeckého a neziskového prostredia. Spolupracujeme s poprednými odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied, ako napríklad s geológom RNDr. Jánom Madarásom, PhD. z Ústavu vied o Zemi alebo hydrológom Ing. Michalom Dankom, PhD. či bývalým "SAVkárom" Ing. Michalom Figurom, ktorý sa venuje popularizácii vedy vo svojom autorskom projekte Kúzelná fyzika. Aktívnym jadrom je didaktička a historička PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD. z UPJŠ, ktorá sa venuje v rámci seriálu historickému kontextu riek a zároveň nám pomáha celý projekt uzemniť tak, aby reflektoval aj Štátny vzdelávací program.

Na rieke Hornád a Poprad nás sprevádzalo vyše 60 popredných vedkýň, výskumníkov, aktivistov a pamätníkov, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijeme, a majú kapacitu priblížiť široké spektrum tém aj na základe svojho výskumu či vedeckého pozadia.

Po úspešných častiach na riekach Hornád a Poprad, plánujeme v roku 2024 a v spolupráci s RTVS dobrodružstvo na rieke Hron.

Príbeh rieky Poprad (2023)
Námet, scenár a réžia Pavol Pekarčík Vedúci výroby partizanfilm Kristína Saganová Producent RTVS Soňa Horváthová Šéfdramaturg Detskej tvorby RTVS Vlado Balko Zvuk Andrej Pekarčík Zvukový majster Stanislav Šárik Animácie Kristína Saganová Strih Ondrej Lehocký Kamera Oto Vojtičko Tomáš Vojtičko

Príbeh rieky Hornád (2021)
Námet, scenár a réžia Pavol Pekarčík Vedúci výroby partizanfilm Eva Kocanová Producent RTVS Miroslav Fedor Šéfdramaturg Detskej tvorby RTVS Vlado Balko Šéfdramaturg RTVS Košice Ján Sabol Projektový manažér RTVS Ingrid Dezijn Zvuk Martin Schüller Zvukový majster Stanislav Šárik Animácie Kristína Saganová Strih Ondrej Lehocký Kamera Oto Vojtičko Tomáš Vojtičko

Galéria

Partneri a podporovatelia

Nadácia SPP

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP